Elektrické montážne náradie

Akumulačné montážne náradie

Pneumatické montážne náradie

Pneumatické brúsne a iné náradie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
Podnikatelia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy a povinnosti medzi zmluvnými stranami , t.j. medzi spoločnosťou Gofra Investment s.r.o. ,so sídlom Komenského 3939, Liptovský Mikuláš 031 01, IČ: 52 424 570, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okr. súd Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 73435/L (ďalej len „predávajúci“), ktorá je aj prevádzkovateľom webových stránok www.monteko.sk a kupujúcim.

Bankové spojenie predávajúceho:

Názov účtu: Gofra Investment
IBAN: SK7911000000002942079698
Číslo účtu: 2942079698/1100
Banka: Tatra banka, a. s.
Kód banky: 1100
SWIFT kód/BIC: TATRSKBX

V týchto zmluvných vzťahoch je kupujúcim podnikateľ, ktorý jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“).

Podnikateľom sa rozumie:

• osoba zapísaná v obchodnom registri,
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov,
• osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa
osobitného predpisu.
Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Rozsah platnosti VOP

Tieto Všeobecné obchodné podmienky v aktuálnom znení (ďalej len „VOP”) platia v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy pre transakcie, ktoré sa uskutočnia medzi spoločnosťou Gofra Investment s.r.o., so sídlom Komenského 3939, Liptovský Mikuláš 031 01, IČ: 52 424 570, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okr. súd Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 73435/L a kupujúcim prostredníctvom webových stránok www.monteko.sk , ako aj objednávkou cez telefón, alebo objednávkou cez e-mail.

Objednávka prostredníctvom stránky www.monteko.sk , na základe ktorej bude realizovaný predaj tovaru predávajúceho kupujúcemu, je vytvorená na základe stlačenia tlačidla „Objednať“, ktoré je určené k dokončeniu objednávky a nachádza sa v sekcii „Pokladňa“. Kupujúci uskutočnením objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky.

Pred vytvorením objednávky môže kupujúci svoju objednávku v košíku ľubovoľne upravovať, vrátane výberu možnosti platby.

Zmluva je uzatvorená až v okamihu, kedy vám objednávku potvrdíme. Potvrdenie objednávky odosielame na Vami zvolenú e-mailovú adresu, preto Vás prosíme o prekontrolovanie správnosti zadaných údajov.

Objednávky môžete taktiež vytvárať prostredníctvom telefónu, za pomoci predávajúceho pracovníka, resp. Vám prideleného asistenta. Pri objednávke cez telefón je zmluva uzavretá v momente Vášho potvrdenia a na základe ktorého Vám zašleme súhrnný e-mail na vopred dohodnutú e-mailovú adresu.

V prípade vytvorenia objednávky cez e-mail je zmluva uzatvorená v momente doručenia potvrdenia objednávky na Váš e-mail. Objednávka musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, presný typ a počet objednaných kusov, miesto a spôsob dodania. Zaslaním objednávky cez e-mail kupujúci súhlasí s týmito VOP, ktorých úplné aktuálne znenie nájde na stránke www.monteko.sk .

Kupujúci sa vytvorením objednávky zaväzuje, že nie je spotrebiteľom (fyzickou osobou) a v prípade potreby vie predávajúcemu predložiť dokumenty o svojej právnej subjektivite – výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra.

Následná zmena akejkoľvek objednávky je možná len po vzájomnej dohode.

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej služby, ak nebolo s kupujúcim dohodnuté inak. Zaslanie zabezpečuje predávajúci na náklady predávajúceho, ak je celková suma nákupu minimálne 50 Eur bez DPH. V prípade, že celková suma nákupu nedosahuje aspoň 50 Eur bez DPH, dopravu hradí kupujúci a suma dopravy mu bude oznámená e-mailom pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Do sumy sa môžu započítať aj náklady na zabalenie tovaru a manipuláciu s tovarom. Tovar je zabalený spôsobom, ktorý bol dohodnutý s kupujúcim pri jeho objednávaní. K poisteniu tovaru dochádza len na pokyn kupujúceho. Poistenie tovaru musí byť uvedené v konkrétnej objednávke tovaru. Dodacia doba je spravidla kupujúcemu oznámená pri predložení cenovej ponuky, resp. pri písomnom potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. Pri nákupe cez stránku www.monteko.sk je doba doručenia uvedená pri každom produkte individuálne a záväzným potvrdením objednávky (kliknutím na tlačidlo „Objednať“ v sekcii „Pokladňa“) ju kupujúci akceptuje. Z dôvodu nepredvídateľných okolností pri doprave si predávajúci pri všetkých produktoch, ktoré majú uvedenú dobu doručenia viac ako 3 dni, vyhradzuje možnosť predĺženia doručenia maximálne do 20 pracovných dní. Kupujúci si je vedomý tejto možnosti a kliknutím na tlačidlo „Objednať“ v sekcii „Pokladňa“ ju kupujúci akceptuje. Pokiaľ bude kupujúci požadovať zmenu technickej špecifikácie tovaru, alebo počtu objednaných kusov a táto zmena bude písomne potvrdená od predávajúceho, je predávajúci oprávnený termín dodania primerane predĺžiť, bez nároku kupujúceho na zľavu.

Pri nákupe prostredníctvom e-mailu je doba doručenia vždy uvedená v cenovej ponuke a jej potvrdením, resp. zaslaním objednávky na základe tejto cenovej ponuky ju kupujúci akceptuje. Z dôvodu nepredvídateľných okolností pri doprave si predávajúci pri všetkých produktoch, ktoré majú v cenovej ponuke uvedenú dobu doručenia viac ako 3 dni, vyhradzuje možnosť predĺženia doručenia maximálne do 20 pracovných dní a kupujúci takúto možnosť akceptuje.

Po uzatvorení kúpnej zmluvy Vám vybraný tovar predávajúci doručí v uvedenom, alebo vopred dohodnutom a spoločne odsúhlasenom termíne, prostredníctvom zazmluvnenej kuriérskej služby a Vašou povinnosťou je takéto doručenie umožniť a tovar prevziať. Spoločne s tovarom Vám predávajúci dodá i ďalšie doklady, ktoré sa k nákupu vzťahujú (originál faktúry, dodací list, poprípade iné dokumenty, ktoré sa vzťahujú k zakúpenému tovaru). Až do okamihu prebratia tovaru nesie nebezpečenstvo škody na tovare predávajúci. V prípade kúpy tovaru s platbou na predfaktúru, bude tovar odoslaný kupujúcemu v uvedenej, alebo vopred dohodnutej a odsúhlasenej dobe, až po pripísaní celej sumy nákupu na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený na predfaktúre.

V prípadoch, keď dôjde k osobnému prebratiu tovaru medzi zmluvnými stranami, sa za dodanie považuje fyzické odovzdanie tovaru kupujúcemu, alebo sa za dodaný tovar považuje taký, ktorý nebol prebratý kupujúcim po uplynutí 7 pracovných dní od vyrozumenia kupujúceho prostredníctvom e-mailu od predávajúceho o tom, že tovar je pripravený k vyzdvihnutiu.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný podpísať dodací list. Za oneskorenie dodania tovaru sa nepovažuje také, ak má kupujúci voči predajcovi neuhradené finančné záväzky po splatnosti, a to i z oného zmluvného vzťahu.

Kúpna cena (celková cena zakúpeného tovaru s DPH uvedená v objednávke na stránke www.monteko.sk a zaslaná e-mailom s jej potvrdením, alebo cena uvedená v cenovej ponuke + DPH zaslanej e-mailom) je splatná podľa uvedeného počtu dní splatnosti na faktúre, ktorá je vystavená ku dňu dodania tovaru a je dodaná spravidla s dodaným tovarom. Kúpna cena je považovaná za uhradenú vtedy, keď dôjde k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ktorého číslo je uvedené vo faktúre. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny tovaru, alebo jej časti do stanoveného limitu splatnosti, má kupujúci povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z nezaplatenej čiastky za každý kalendárny deň po splatnosti. Ak nedôjde k zaplateniu kúpnej ceny a zmluvnej pokuty 0,1% za každý kalendárny deň po splatnosti do 30 kalendárnych dní, zmluvná pokuta je 1% za každý ďalší kalendárny deň z celkovej nezaplatenej dlžnej sumy. V prípade objednávky s kúpnou cenou nad 2000 € môže predávajúci žiadať zálohu, na základe zálohovej faktúry vo výške 40% celkovej kúpnej ceny objednávky, ktorej splatnosť sa určí po vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim a bude potvrdená v e-mailovej komunikácii oboma stranami. Pokiaľ záloha nebude uhradená do lehoty uvedenej na zálohovej faktúre, predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť.

Odstúpenie od zmluvy

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradnú lehotu dodania. Táto poskytnutá lehota však nesmie byť dlhšia ako 20 pracovných dní, odo dňa, kedy malo byť dodanie splnené podľa Zmluvy. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy deň po dni, kedy uplynula náhradná lehota dodania. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak kupujúci porušil, alebo nedodržal podmienky uvedené v Zmluve, t.j. neuhradil kúpnu cenu, neposkytol potrebnú súčinnosť, a to aj z predchádzajúceho zmluvného vzťahu, predávajúcemu hrozí nečinnosťou kupujúceho škoda, kupujúci poruší povinnosť mlčanlivosti, alebo kupujúci vstúpi do likvidácie, alebo konkurzu, či exekučného konania. V prípade, že dôjde k zániku niektorej zo zmluvných strán bez likvidácie, prechádzajú všetky práva a povinnosti zo zmluvy na právnych zástupcov danej strany. Všetky prípadné spory sa zmluvné strany pokúsia urovnať predovšetkým vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa spor medzi zmluvnými stranami nepodarí urovnať vzájomnou dohodou, zmluvné strany súhlasia, že prípadný súdny spor sa bude konať výlučne na slovenských súdoch.

Kontrola tovaru pri doručení

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru bezodkladne po tom, čo mu bol tovar dodaný, a taktiež bezodkladne je povinný podať správu predávajúcemu (e-mailom, alebo telefonicky) o zjavných vadách tovaru a vadách obalu tovaru, inak nie je predávajúci povinný nárokom z vád tovaru vyhovieť a nemožno ich ani kupujúcemu priznať v súdnom konaní. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Ak kupujúci tovar neprehliadne, má sa za to, že tovar bol dodaný v poriadku. Bežná odchýlka vo vlastnostiach a vyhotovení tovaru nie je považovaná za chybu tovaru.

Vrátenie tovaru

Pri nákupe ako podnikateľ (na IČO) nemáte (na rozdiel od spotrebiteľa) pri dištančnom nákupe zo zákona právo vrátiť tovar v lehote 14 dní. Zákon v tomto ohľade zvýhodňuje výhradne spotrebiteľa.

Napriek tomu aj podnikateľom umožňuje predávajúci pri vybraných produktoch odstúpiť od zmluvy. Táto možnosť platí pri všetkých produktoch nachádzajúcich sa na stránke www.monteko.sk , pri ktorých je v ich základnom popise produktu zobrazenom nad cenou produktu uvedené nasledovné: MOŽNOSŤ VRÁTENIA NEPOŠKODENÉHO TOVARU DO 14 DNÍ.

V takomto prípade je kupujúci povinný e-mailom túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu najneskôr do 14 kalendárnych dní od doby doručenia tovaru kupujúcemu na info@monteko.sk , alebo na e-mail kontaktnej osoby, ktorá mu bola pridelená ako jeho osobný asistent. Kupujúci je následne povinný do 5 pracovných dní zaslať tovar späť predávajúcemu, a to na adresu, ktorá bude uvedená v e-mailovej odpovedi na túto požiadavku od predávajúceho. Tovar vracia kupujúci na svoje náklady, ktoré mu nebudú preplatené. Tovar musí byť nepoškodený a čistý, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré k nemu kupujúci obdržal. Tovar musí byť vrátený v originálnom obale.
V prípade, že vrátený tovar bude poškodený, poškriabaný, či s inými známkami opotrebenia, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu tovaru ponížiť o čiastku, ktorá zodpovedá takémuto opotrebeniu. V takýchto prípadoch dôjde k vyčísleniu škody, o ktorú bude kupujúcemu vrátená kúpna cena ponížená.
V prípade, že faktúra za kúpu tovaru už bola kupujúcim uhradená, suma bude kupujúcemu vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým prebehla platba.

Reklamácia a oznámenie vád

Kupujúci je povinný zistené vady oznámiť predávajúcemu formou e-mailu, alebo telefonicky svojmu pridelenému asistentovi hneď, ako danú vadu zistí, najneskôr však 12 mesiacov od okamžiku prebratia tovaru od predávajúceho, alebo po doručení tovaru prepravcom na požadované miesto. Oznámenie o vade výrobku musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, adresu, tel. číslo, meno kontaktnej osoby, doklad o nákupe tovaru (dodací list, faktúra) a špecifikáciu zisteného poškodenia, vady výrobku. V prípade, že reklamovaný výrobok mal v čase predaja na sebe identifikačný štítok so sériovým číslom, alebo bolo toto sériové číslo vyrazené na tele výrobku, pre uplatnenie reklamácie musia byť tieto identifikačné údaje čitateľné. Všetky ochranné prvky na výrobkoch musia byť nepoškodené.

Po uplynutí tejto doby (12 mesiacov) nie je možné uplatniť nárok na vady tovaru v rámci reklamácie. Ak je potrebné danú vadu tovaru posúdiť, je kupujúci povinný na vlastné náklady dopraviť reklamovaný tovar na adresu, ktorá bude kupujúcemu oznámená do 5 pracovných dní od obdržania reklamácie. Ak nie je v zmluve uvedené inak, vady sa posudzujú na každom dodanom tovare samostatne, kupujúci nie je oprávnený kvôli jednému poškodenému, alebo nefunkčnému tovaru, alebo časti dodanej objednávky vrátiť celú dodávku tovaru. V prípade zistenia oprávnenosti reklamácie má kupujúci nárok na opravu, alebo na dodanie náhradného tovaru.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady produktov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, nemazaním privádzaného vzduchu pri pneumatickom náradí, nemazaním uhlových prevodov podľa pokynov, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar používa. Záruka sa nevzťahuje taktiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, vplyvu poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o rozobratie, alebo opravovanie.

Spôsob vybavenia reklamácie si po dohode určí predávajúci s kupujúcim a dohodnutá forma je záväzná. Nárok na reklamáciu tovaru kupujúci stráca, ak ku dňu zaslania oznámenia o zistení vady tovaru neuhradil v plnom rozsahu kúpnu cenu dodaného tovaru objednávky, z ktorej reklamovaný tovar pochádza. Ak sa preukáže oprávnenosť reklamácie tovaru, bude kupujúcemu opravený, alebo zaslaný náhradný tovar.

Zodpovednosť za škodu

Predávajúci zodpovedá za škodu kupujúcemu len v prípade, ak takúto škodu predávajúci spôsobil zavineným porušením svojej zmluvnej povinnosti. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá vznikla ako dôsledok zavineného porušenia povinnosti predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, ktorý v dôsledku porušenia jeho povinností kupujúcemu vznikne. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že najvyššia možná škoda, ktorú je možné predpokladať s prihliadnutím k povahe a charakteru záväzku, je reprezentovaná čiastkou uhradenej kúpnej ceny tovaru, ktorú týmto zmluvné strany určujú ako limit pre prípadné náhrady škody. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení celej kúpnej ceny tovaru.

Ochrana práv duševného vlastníctva a povinnosť mlčanlivosti

Predávajúci prehlasuje, že jeho predávaný tovar je bez právnych vád, nevykazuje patentové, alebo iné vady. Predávajúci je oprávnený na tovar pridať svoje logo, ochrannú známku, identifikačné číslo a firemný text. Kupujúci nie je oprávnený bez písomného súhlasu predávajúceho akokoľvek používať logo, ochrannú známku, či meno firmy, alebo vystupovať v mene predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že skutočnosti a informácie, ktoré sa dozvie od predávajúceho v rámci predzmluvného vyjednávania, alebo v rámci vzájomného zmluvného vzťahu, nebude akokoľvek využívať vo svoj prospech alebo prospech tretích osôb a nebude ich reprodukovať, či oznamovať tretím osobám bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho. Zmluvné strany sa zaväzujú považovať zmluvu a všetky informácie poskytnuté alebo inak získané v súvislosti s ňou za dôverné a zaväzujú sa ju všetkými prostriedkami chrániť pred zneužitím. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar nebude ďalej šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho a zaväzuje sa zabezpečiť, že v prípade, že tovar dodaný predávajúcim dodá či sprístupní tretím stranám, zaväzuje sa kupujúci zabezpečiť, aby tieto osoby využívali tovar len k účelu, na ktorý bolo výrobcom (predávajúcim určené) a ďalej, že tieto osoby nepoužijú tovar k výrobe, vývoji či šíreniu nezákonných napodobenín výrobkov predávajúceho alebo k akémukoľvek zásahu do jeho patentových, autorských, známkových a podobných práv.

Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky kupujúceho, ktoré sa odchyľujú VOP predávajúceho, kolidujú s nimi alebo ich dopĺňajú, sa nestanú súčasťou zmluvy, a to ani v prípade ak by o nich spoločnosť predávajúceho vedela.

Prípadné zmeny a doplnky zmluvy musia byť vykonané výhradne v písomnej forme a podpísané obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva a všetky vzťahy s ňou súvisiace sa riadia slovenským právom, obzvlášť obchodným zákonníkom.