Elektrické montážne náradie

Akumulačné montážne náradie

Pneumatické montážne náradie

Pneumatické brúsne a iné náradie

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

1.1. Prevádzkovateľom je Gofra Investment s.r.o., Komenského 3939, 031 01 , Liptovský Mikuláš, Slovenská Republika, IČO: 52 424 570, IČ DPH: SK212 101 5710, registrovaná v Obchodnom registri Okr. súd Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 73435/L.

2. Aké osobné údaje spracúvame?

2.1. Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o zákazníkoch, ktorí majú o naše služby záujem, alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.
2.2. Vo všeobecnosti môžete stránky www.monteko.sk  spoločnosti Gofra Investment s.r.o. navštíviť bez toho, aby sme Vás identifikovali, alebo ste o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše servery zhromažďujú IP adresy z technických dôvodov, ktoré Vám umožňujú pripojiť sa na naše webové stránky a ich optimálne zobrazenie.
2.3. Ak od Vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, napr. aby sme Vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali, alebo ak máte záujem o zasielanie informačných e-mailov o našej spoločnosti, vždy Vás o tom vopred informujeme. Nie je povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré Vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme Vám mohli poskytnúť požadované služby.

3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

3.1 Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým za účelom dodania tovaru a správy zákazníckeho vzťahu s Vami. Niektoré údaje, ktoré o Vás máme k dispozícii, spracovávame aj po ukončení trvania zmluvy. Konkrétne osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

Dotknutá osobaZhromažďované údajeÚčel zhromažďovaniaDôvody zhromažďovania
Návštevník našej webovej stránkymeno firmy, adresa firmy a jej identifikačné čísla, telefón, e-mailová adresa a meno kontaktnej osobyodpovedanie na Vaše otázky, vypracovanie cenových ponúk a spracovanie Vašich žiadostí vo vzťahu k Vašim údajom, prípade ak nás kontaktujete prostredníctvom našich kontaktných údajov.dohodnutie podmienok na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy
Zákazník webovej stránkymeno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa kontaktnej osoby, názov spoločnosti, adresa spoločnosti, jej identifikačné údaje a údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovarnákup tovaru prostredníctvom webovej stránky, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostívýkon našich služieb na základe uzatvorenej zmluvy
Predaj tovaru mimo webovej stránkymeno, priezvisko a e-mailová adresa kontaktnej osoby, názov spoločnosti, adresa spoločnosti a jej identifikačné údaje a detail objednávkyúčely predaja tovaru mimo ponuky webovej stránkyvýkon našich služieb na základe uzatvorenej zmluvy
Obchodný partner / Dodávateľmeno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtupre zmluvu, objednávky, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služiebvýkon našich služieb na základe uzatvorenej zmluvy
Kontaktná osoba Obchodného partnera / Dodávateľameno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, pracovné zaradeniekontaktovanie Obchodného partnera/Dodávateľa na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmivýkon našich služieb na základe uzatvorenej zmluvy


3.2 Nemáte povinnosť nám poskytnúť akékoľvek osobné údaje, ale Vaše osobné údaje sú potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo Vašou spoločnosťou. Ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené.
3.3 Pre všetky účely spracúvania, na ktoré ste udelili svoj súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek obchodný alebo pracovný vzťah a kontakt, ktorý s nami môžete mať.

4. Zabezpečenie údajov a uchovávanie údajov

4.1. Na ochranu Vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracúvaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho, ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame Vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

5. Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

5.1. V prípade, že sme Vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránke www.monteko.sk, poprípade e-mailom info@monteko.sk .

6. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

6.1. Ste oprávnení zistiť aké osobné údaje o Vás uchovávame, môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli osobné údaje správne a aktuálne alebo o vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov, alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našej stránke www.monteko.sk , resp. prostredníctvom emailu info@monteko.sk . Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o Vás uchovávame inému prevádzkovateľovi podľa Vášho výberu. Je potrebné Vás upozorniť, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

7. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

7.1. Jednotlivé práva si môžete uplatniť zaslaním emailu na adresu info@monteko.sk , alebo pomocou našich kontaktných údajov ktoré nájdete na stránke www.monteko.sk .
7.2. Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

8.1. K určitým osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu ho mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia prepravných doručovacích služieb. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

9. Aké sú hlavné právne predpisy upravujúce problematiku osobných údajov?

9.1. Európsky rámec:
9.1.1. Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
9.1.2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)
9.2. Národná legislatíva:
9.2.1. Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
9.2.2. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. Profilovanie a prenos údajov mimo EÚ

Nepoužívame profilovanie a osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín o ktorých nie je rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie.

11. Zásady používania súborov cookies

11.1. Ako používame cookies?

Na stránkach www.monteko.sk NEPOUŽÍVAME súbory cookies.

12. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania Vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailovej adresy info@monteko.sk, alebo pomocou kontaktných údajov uvedených na stránke www.monteko.sk .